Arbejdspladsvurdering eller arbejdsevnevurdering

ArbejdsPLADSvurdering 

Formål:

At beskrive og vurdere borgerens arbejdsfunktion i forhold til deres helbredsmæssige udfordringer, det være sig fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale udfordringer. Derudover vurder behovet for eventuelle hjælpemidler, støtteforanstaltninger, skånehensyn mv. for at give borgeren optimale betingelser for at fastholdes i arbejde/praktik.

Målgruppe:

Borgere hvor fokus er jobfastholdelse i borgere i praktik, der skal havde deres erhvervsevne afklaret.

Metode:

Besøg på virksomheden, hvor der observeres på den enkelte medarbejders arbejdsplads, arbejdstilling, behov for hjælpemidler og andre kompenserende strategier, vurdering af skånehensyn og om disse tilgodeses. Vejledning om hjælp til selvhjælp – fra vejledning i enkle aflastningsøvelser til anbefalinger omkring indretning af arbejdspladsen

Outcome:

En ergoterapeutisk vurdering, med fokus på hvad der er iværksat, anbefalinger til hjælpemidler, kompenserende strategier, arbejdsfunktioner mv.

 

 

ArbejdsEVNEvurdering 

Formål:

At afklare og vurdere borgernes samlede funktionsniveau og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet,ud fra dennes praktik eller jobfastholdelsesforløb.

Målgruppe:

Borgere der er i slutningen af deres praktikforløb eller jobfastholdelsesforløb, og hvor der er behov for en samlet vurdering af praktikken, i forhold til den fremadrettede tilknytning til arbejdsmarkedet.

Metode:

Besøg på virksomheden, hvor der følges op på forløbet. Herunder blandt andet afprøvede arbejdsfunktioner, hjælpemidler, kompenserende strategier, effektivitet, helbredsmæssige ændringer undervejs mv.

Outcome:

En ergoterapeutisk vurdering, med fokus på borgerens arbejdsevne, herunder hvilke arbejdsfunktioner borgeren er afprøvet i, effektive timeantal, skånehensyn, hjælpemidler mv.

Det praktiske

Hvis ovenstående har vagt din interesse så kontakt Krop og glæde for at hører mere enten ved at benytte nedenstående formular eller kontakt mig direkte på mobil 60 71 77 00.

Besøgene foregår som udgangspunkt på praktikstedet hvor Krop og glæde desuden vil snakke med borgerens leder på praktikstedet.

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut